Umowa koncertowa

Szanowni Państwo, poniżej prezentuje draft umowy koncertowej, którą podpisujemy przed realizacją zlecenia. Do sporządzenia umowy należy przesłać następujące dane: 
 • imię i nazwisko 
 • adres zamieszkania
 • seria i nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości 
 • nr telefonu 
 • adres e-mail 
 • datę wydarzenia wraz z godzinami trwania wydarzenia
 • miejsce wydarzenia wraz z adresem
Przy płatności gotówką otrzymują Państwo paragon z kasy fiskalnej. W przypadku płatności przelewem na konto, potwierdzeniem otrzymania płatności będzie faktura, którą prześlemy w dniu zaksięgowania wpłaty na podany w umowie e-mail. DRAFT UMOWY KONCERTOWEJ

Zawarta w dniu         data zawarcia umowy        w Chojnie pomiędzy
        imię i nazwisko lub nazwa podmiotu        , zam. w         adres zamieszkania lub siedziby       , 
ul.         adres zamieszkania lub siedziby        , legitymującym się dowodem osobistym seria i nr:
        seria i nr dowodu osobistego        wydanym przez         dane dokumentu tożsamości        
tel.:         kontaktowy numer telefonu        , e-mail:         adres e-mail        , 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 


LIVE EVENT sp. z o.o., ul. Narciarska 42, 74-500 Chojna, posiadającą NIP 858-187-09-29oraz REGON 38394149600000 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numer 0000796230 reprezentowaną przez Pawła Sławińskiego – prezesa zarządu, zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

Zamawiający powierza Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania programu artystycznego polegającego na obsłudze muzycznej i prezenterskiej wydarzenia. 
Wydarzenie odbędzie się w dniu         data wydarzenia        roku, w godzinach od       godzina       do         godzina                dokładna nazwa miejsca wydarzenia oraz adres obiektu         . 
Wykonawca wykona umowę przy pomocy własnego sprzętu muzycznego w postaci nagłośnienia, konsolety dj-skiej oraz oświetlenie scenicznego. 
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zdolności, doświadczenie i środki materialne oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonać z należytą starannością. 

§2 
WYNAGRODZENIE 
 1. Za wykonanie przedmiotowej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie         wysokość wynagrodzenia        zł. 
 2. Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zadatku w kwocie       wysokość zadatku   zł.

  a) przelewem na rachunek bankowy w mBank S.A. o numerze 16 1140 2004 0000 3502 8206 0407 w terminie 5 dni od daty podpisania umowy*,
  b) gotówką w dniu podpisania umowy*
          *niepotrzebną wartość należy skreślić        
 3. Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona gotówką najpóźniej w dniu wykonania przedmiotu umowy. 

§3 
UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA 
 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy do 30 dni przed terminem wydarzenia wskazanym w §1 pkt. 2. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu skutkuje zatrzymaniem przez Wykonawcę zadatku wpłaconego przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy. 

§4 
KOSZTY DODATKOWE 

 1. Zamawiający zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty wynajmu sali, przygotowania sceny, opłaty za energię elektryczną, opłaty parkingowe, tantiemy za prawa autorskie. 
 2. Zamawiający zapewnia możliwość podłączenia aparatury do czynnego źródła energii elektrycznej. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za brak lub awarie prądu w miejscu odbywania się wydarzenia. 
 3. Koszt dojazdu do miejsca wykonania umowy pokryje Wykonawca we własnym zakresie. 

§5 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 1. Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrze i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. 
 2. Zamawiający zapewnia Wykonawcy odpowiednio wcześniej wolny dostęp do miejsca wydarzenia w celu instalacji niezbędnego do realizacji umowy sprzętu, zadba o odpowiednie warunki techniczne oraz bezpieczeństwo dla ludzi i sprzętu podczas wydarzenia, a także podczas niezbędnych prób, instalacji i demontażu sprzętu przed i po wydarzeniu. 
 3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu powstałe z winy osób nie będących członkami zespołu. 
 4. Zamawiający oświadcza, że dokona opłaty związanej z publicznym odtwarzaniem utworów muzycznych oraz prawami autorskimi w odpowiednich instytucjach i stowarzyszeniach. 
 5. W przypadku choroby, zdarzenia losowego lub każdego innego czynnika, który uniemożliwi Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz zapewnienia osoby, która wykona umowę w jego zastępstwie. Osoba ta będzie zobowiązana do wykonania umowy na warunkach określonych niniejszą umową i na tym samym poziomie. 
§6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 
 2. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny w miejscowości wykonawcy. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.